ตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

|

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราชพร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ตรวจแนะนำสถานที่จำหน่ายอาหารในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)