จังหวัดลำปาง ออกประกาศมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 เพื่อควบคุม สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค

|