งานประเพณีน้ำบ่อริน บ้านสันป่าเปา ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ. โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมพิธีงานประเพณีน้ำบ่อริน ณ วัดบ้านสันป่าเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี เป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นเกิดความตะหนักเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมอันดีและวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมให้สืบทอดไปยังลูกหลานสืบไป

ในสมัยก่อนชาวบ้านสันป่าเปาและหมู่บ้านใกล้เคียงจะมารองน้ำจากตาน้ำที่ไหลมาจากใต้วัดบ้านสันป่าเปา เพื่อนำไปใช้อุปโภค บริโภค บ่อน้ำรินแห่งนี้จะไหลตลอดทั้งปี ชาวบ้านจึงเรียกบ่อน้ำรินแห่งนี้ว่า     “น้ำบ่อรินแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” และในช่วงฤดูร้อนของทุกปี จะมีประเพณีน้ำบ่อริน  โดยชาวบ้านจะมาช่วยกันทำความสะอาดและตกแต่งสถานที่บริเวณน้ำบ่อรินให้สะอาดสวยงาม และมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้อาศัยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หล่อเลี้ยงชีวิตสืบต่อไป