งานซ่อมแซมถนน 19 พฤษภาคม 2564

|

เมื่อเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลสิริราช โดย นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช สมาชิกสภาเทศบาล กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราชออกดำเนินการซ่อมแซม ถนน ที่ได้เกิดการกัดเซาะของน้ำฝนที่ตกค้างจนเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนหลายแห่ง อันเป็นสาเหตุทำให้ประชาชน และชุมชนข้างเคียงที่ใช้สัญจรได้รับอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในเส้นทางดังกล่าว