คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

|

กระทรวงมหาดไทยได้จัดคู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว นำโดยภาคีเคริอข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำชุมชน (กำนันผู้ใหญ่บ้าน) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มสตรี เพื่อนำคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป