คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายเชื้อในสถานการณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

|