คำแนะนำสำหรับคนไทยที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรณีแยกสังเกตอาการในท้องถิ่น (LOCAL QUARANTINE)

|