ขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบการประเมินความเสี่ยงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

|