กิจกรรม No Gift Policy ประจำปี 2565

|

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ เทศบาลตำบลสิริราช โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง  นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช จึงจัดให้มีกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญญลักษณ์ “No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ในทุกเทศกาล” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เพื่อรณรงค์ให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับเทศบาลตำบลสิริราช และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับเทศบาลตำบลสิริราช  ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสิริราช ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบ หรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลสิริราชทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม