กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลสิริราช จัดกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลสิริราช เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ ข้าราชการ อพนักงาน ลูกจ้าง ประพฤติปฏิบัติตนและดำรงตนอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรี และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม การชี้แจงแนวปฏิบัติ Dos&Don’ts และยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม เป็นกลไก ในการให้ความรู้ พัฒนาจริยธรรม กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมทางจริยธรรม ทัศนคติ และ อุดมการณ์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสร้างกลไกที่จะช่วยยับยั้ง การกระทำผิด (Deterrence) และแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งจะช่วย ลดความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานภาครัฐ