กิจกรรมรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564

|

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสิริราช ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสิริราช ได้จัดให้มีกิจกรรมรวมพลังรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยมีกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลสิริราช และเจ้าหน้าที่เทศบาลสิริราช และสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง