กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฏาคม 2566

|

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลสิริราช นำโดย นายบุญยอง ทองเตจา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสิริราช พรอ้มด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำจาง ด้วยจังหวัดลำปางได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ เนื่องในวันวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฏาคม 2566 และจิตอาสาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาน้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 ณ บริเวณฝายทดน้ำแม่จาง บ้านนากว้าวกิ่ว หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี