กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ ประจำปี 2566

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านแม่วะ จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ ในพื้นที่ป่าบ้านแม่วะ หมู่ที่ 3 โดยเทศบาลตำบลสิริราช ได้นำพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ เพื่อสร้างแนวกันไฟลดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ารวมถึงชีวิต ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างของประชาชน และของทางราชการ สร้างแนวร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง