กิจกรรมการส่งเสริม “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม”

|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริราช จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม) “เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้สังคมเเละท้องถิ่นน่าอยู่ต่อไป”