กิจกรรมส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน

|

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตกร ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยได้รับความอนุเคราะห์ คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจ ในตำบลสันดอนแก้ว โดยการนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพร่วมกับเศษเหลือในชุมชน ซึ่งหากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ หรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม