การผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน

|

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลสิริราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตกร ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยได้รับความอนุเคราะห์ คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจ ในตำบลสันดอนแก้ว