การประมูลขายพัสดุคงเหลือ ประจำปี 2564

|

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จะดำเนินการประมูลขายของรางวัลคงเหลือ ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ ตามมติที่ประชุมเวียนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อนำงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยวิธีประมูลยื่นเสนอราคา