การประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2564

|

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสิริราช โดย นางธนัชญาญ์ ขาวอ่อน ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯชั่วคราว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช ครั้งแรก ปี พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ พร้อมรับรองการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลสิริราช โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ 1. นายจันทร์คำ ชื่นใจ สมาชิกสภาเทศบาล ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลสิริราช 2. นายทรงสิทธิ์ หล้าชุมภู สมาชิกสภาเทศบาล ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลสิริราช 3. นายเขม เมืองมา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสิริราช