การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เทศบาลตำบลสิริราช ครั้งที่ 1/2566

|

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสิริราช นำโดย นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในที่ประชุม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป