การประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริราช (พ.ศ.2566 – 2570)

|

เทศบาลตำบลสิริราช โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช และ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสิริราช เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช