ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

สทน.1 สอน.1 ลำปาง จัดประช

Read More »