ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในจังหวัดลำปาง

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้

Read More »

ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน

1) ขยายกำหนดเวลาขององค์กร

Read More »