Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราช และนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช

Read More »

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริราชและนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช

Read More »