โครงการ ๙ สู่ชิวิตพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓

|

ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการจัดโครงการอบรมแกนนำชุมชน เรียนรู้ ล๊อดเตอรี่ศึกษา เพื่อการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเท่าทันพนัน ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา