โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เป็นผู้สูงวัย ประจำปี 2565

|

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่เป็นผู้สูงวัย ประจำปี 2565 เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเองและหลีกเลี่ยง ที่จะทำให้เกิดความพิการในวัยผู้สูงอายุ โดยนางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลสิริราช