โครงการอำเภอยิ้ม…เคลือนที่ 2564

|

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา อำเภอแม่ทะ จัดโครงการอำเภอยิ้ม….เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) โดยส่วนราชการต่างๆ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง กศน.อำเภอแม่ทะ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ สำนักงานประมงอำเภอแม่ทะ ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาแม่ทะ (ธกส) และเทศบาลตำบลสิริราช ออกบูตเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ณ วัดบ้านด่าน หมู่ 2 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง พร้อมกันนี้จิตอาสาพระราชทาน จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และกวาดใบไม้ในบริเวณวัดบ้านด่าน เพื่อนำเศษใบไม้ไปทำปุ๋ยหมักและใช้ประโยชน์ต่อไป โดยปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่