โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสิริราช งานสาธารณะสุข นำโดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ปัจจุบันปัญหาด้านขยะสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ต้องได้รับแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างที่ประชาชนในพื้นที่ต้องมีความตระหนักถึงปัญหานี้ การจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนในชุมชน รู้วิธีและผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักในที่สุดซึ่งจะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีของคนในชุมชน ดังนั้น เทศบาลตำบลสิริราชจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตำบลสันดอนแก้ว เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากนี้ยังให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเอง