โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่อินทรีย์ ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่อินทรีย์ ประจำปี 2565 โดยนางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราช เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ เพื่อประชาชนให้มีรายได้เพิ่มลดค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนาและ เพื่อการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นคลังอาหารภายในครัวเรือน ในระหว่างที่เกษตรหรือประชาชนต้องอยู่ประจำบ้านไม่สะดวกในการเดินทางออกนอกบ้านหรืออาจเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่รุนแรงขึ้น เกษตรกรสามารถมีแหล่งอาหารที่เพียงพอสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารที่ทุกคนบริโภคได้ตลอดทั้งปี และสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักต่อไปได้ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช