โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน (เอดส์) ประจำปี 2565

|

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ฝ่ายสาธารณสุข เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ และเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการป้องกันการติดเชื้อในชุมชน โดย พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลสิริราช