โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2567

|

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางสาทินี คำท้าว รองนายกเทศมนตรีตำบลสิริราช เป็นประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทของสตรีได้เปลี่ยนไป จากเดิมทีมีบทบาทเพียงเฉพาะในครอบครัว คือ เป็นแม่บ้าน ดูแลบุตรหลาน แต่ในปัจจุบันเป็นยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญมากขึ้น ทั้งต่อครอบครัว ต่อสังคม ทำให้สตรีต้องปรับตัวให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ สภาวการณ์ต่าง ๆ รวมถึง การแสวงหาความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม เทศบาลตำบลสิริาช ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของสตรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน