โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลบตำบลสิริราช จัดโครการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 โดยมี พ.ต.อ.โอภาส จันทร์ปิง นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเรื่องต่างๆ เช่น การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสิริราช