โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2566

|

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทีมกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้แก่บุคลากรและสร้างทีมกู้ภัยประจำตำบล ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการค้นหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยเผชิญเหตุระดับตำบล ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างความมั่นใจ และเป็นการทบทวนความรู้เดิมให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจัดตั้งมาแล้ว และผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น สามารถนำส่งสถานบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลสิริราช