โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

|

เมื่อวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลสิริราช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช โดยวิทยากร จาก ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติการบริหารระเบียบแถว/เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย(เทคนิคการค้นหาทางกายภาพ การค้นหาแบบหน้ากระดาน การค้นหาแบบเข็มนาฬิกา) /ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย/ฝึกปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์ในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จากเหตุอัคคีภัย (จำลองสถานการเมื่อเกิดเหตุ)