โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565

|

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงตามความเหมาะสมกับวัย อีกทั้งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจำเป็นให้ผู้เรียนเกิดความรู้จากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย การพานักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม