โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

|

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลสิริราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้่าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสิริราช และประชาชนบ้านสันดอนแก้ว จิตอาสาในเขตพื้นที่่เทศบาลฯ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสิริราช ประธานเปิดโครงการ