โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี ๒๕๖๓

|

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานสาธาณสุข เทศบาลตำบลสิริราช จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการขาดสารไอโอดีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือน และการเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน/ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้และสามารถเข้าถึงบริการด้านสิทธิประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน