เทศบาลตำบลสิริราช ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

|

1.แรงงานไทยที่มีประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย สามารถแจ้งต่อสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที่ที่โรงแรม David InterContinental หมายเลขศูนย์พักพิง 050-4438094 , 053-5574115 หมายเลขติดต่อสถานทูตฯ 055-2712201 , 053-2542826 และ 054-6368150

2.แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าพาหนะเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 เบอรืโทร 054-265058 (ในวันและเวลาราชการ)