สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) บ้านสบแม่นาง หมู่ 4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|