สร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO GIFT POLICY”งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็พอเพียง

|

นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขจัดให้หมดสิ้นไป เทศบาลตำบลสิริราช จึงได้วางแผน การบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในเทศบาลตำบลสิริราช และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ เทศบาลตำบลสิริราช จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราชในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ – งดให้ของขวัญ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสิริราช ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบ หรือ

บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลสิริราชทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาระบบราชการไทย ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป