รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสิริราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ภาพรวมรอบ 6 เดือน)

|