ราคากลางโครงการวางรางสำเร็จเหมืองทุ่งนายมีเดช หมู่ที่ 7 บ้านแม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|