ราคากลางโครงการวางรางส่งน้ำสำเร็จรูปเหมืองทุ่งต้นเสลียม หมู่ที่ 4 บ้านสบแม่นาง ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|