ราคากลางโครงการขุดแก้มลิงห้วยแม่สัก หมู่ที่ 4 บ้านสบแม่นาง ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

|