พิธีปิดโครงการของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ลำปาง

|

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสว่าง เทพเถา นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช ประธานในพิธี รับฟังการบรรยายสรุปจากกลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลังจากลงพื้นที่ฝึกงานภาคปฏิบัติ รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน บ้านสันดอนแก้ว หมู่ 1 และ บ้านด่าน หมู่ 2 เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การป้องกันการเจ็บป่วยในครอบครัวและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป