ประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราชสมัย ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

|

เทศบาลตำบลสิริราช จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช ชั้นที่ 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสิริราช