ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

|