ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หน่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566

|

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์บุรฉัตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก และมอบรางวัล“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่บุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไปในปี 2566 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เห็นสมควรให้ดําเนินการต่อเนื่องในการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก”ในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 35 วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ถนนพระราม 6

ระยะเวลาดําเนินการ

  1. ส่งจดหมายเชิญชวนพร้อมแบบกรอกให้จังหวัด สมาคม มูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ
    ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  2. หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  3. ส่งเอกสารให้คณะทํางานฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2566
  4. คณะทํางานฯ คัดเลือกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
  5. คณะกรรมการโครงการฯ คัดเลือกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566