ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในจังหวัดลำปาง

|

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 โดยจังหวัดลำปางมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 4 คน และจำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขตเลือกตั้ง เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ การรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน พรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง รายละเอียดดังนี้