ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540

|

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำประกาศ การรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนตามพระราชบัญญัติกลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2562 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.)