ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสิริราช เพื่อเป็นการป้องกันแล้วลดความเสี่ยงขอความร่วมมือให้ นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน งดการมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางโดยสามารถใช้ช่องทางดังนี้

|