ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติ

|

“ร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมุษยชน” พบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โทร.1377 หรือที่ www.nhrc.or.th