ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสิริราช เรื่อง การออกให้บริการนอกสถานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาแม่ทะ

|

ธนาคาร ธ.ก.ส สาขาแม่ทะ จะออกพื้นที่ให้บริการนอกสถานที่ ตำบลสันดอนแก้ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ลดการแออัดการบริการที่ธนาคาร อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อธนาคาร โดยให้บริการในพื้นที่ ตำบลสันดอนแก้ว ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสิริราช ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. เพื่อให้บริการดังนี้

  1. เปิดบัญชี รับฝากเงิน รับชำระหนี้ ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ

  2. ทำบัตร ATM พร้อมเพย์ สมัครบริการ SMS Alert และ แอพพลิเคชั่น A-Mobile

  3. บริการรับชำระเบี้ยประกันภัย ผลิตภัณฑ์ ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 12/10,รักคุณ

  4. บริการรับขึ้นรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

  5. บริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื้อ

โดยผู้ขอรับบริการต่าง จัดเตรียมเอกสารในการรับบริการกับธนาคาร ดังนี้

  1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)

  2. สมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. (ถ้ามี)

  3. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขที่สามารถติดต่อได้

  4. กรณีสมัครบริการ ATM ค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตรใหม่ 250 บาท (บัตร ATM เดิมสิ้นอายุการใช้งาน มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ทดแทน 100 บาท)